دوستی های کنسروی

این روزهـا کسـی، 
به خـودش زحمـت نمیدهـد یک نفـر را کشـف کنـد ،
زیبـایی هـایش را بیـرون بکــِشـد ،
تلخـی هـایش را صبـر کنـد ...
آدمهـای ِ امـروز، 
دوستـی هـای ِ کنسـروی می خواهنـد !
یک کنسـرو که درش را بـاز کننـد ؛
بعـد ...یـک نفـر، 
شیرین و مهـربـان، 
از تویش بپَـرد بیـرون !
و هی لبخنـد بزنـد 
و بگویـد :" حـق بـا تـوسـتــــ " ...
/ 0 نظر / 65 بازدید