نظر دبیران در مورد عشق...

ازدبیر دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است

از دبیر هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد

از دبیر تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت: سقوط سلسله ی قلب جوان

از دبیر زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت: همپای love است

ازدبیر ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت: محبت الهیات است

از دبیر علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها عنصری هست که بدون اکسیژن میسوزد

از دبیر ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست...
ازدبیر فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها آدم ربایی هست که قلب را به سوی خود می کشد

از دبیر انشاء پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد

ازدبیر قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد

از دبیر ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود

از دبیر زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد

از دبیر زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها میکروبی هست که از راه چشم وارد میشود

از دبیر شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها اسیدی هست که درون قلب اثر میگذارد و آنرا تنها میگذارد

برگرفته از وبلاگ گریان

/ 0 نظر / 108 بازدید