برگی از یک کتاب

آدمیان مانند کودکان اند از این حیث که اگر بد تربیتشان کنند، بی ادب می شوند. بنابراین با هیچ کس نباید بیش از اندازه گذشت یا محبت داشت. همانطور که دوستانمان را نه به علت رد تقاضای قرضی که از ما خواسته اند، بلکه به علت اینکه به آنان قرض داده ایم از دست می دهیم، هیچ کس را به علت رفتار غرور آمیز و بی اعتنایی اندک از دست نمی دهیم، بلکه به این علت که رفتاری بیش از اندازه دوستانه و فروتنانه از ما دیده است. این رفتار موجب نخوت و تحمل ناپذیر شد آنان می گردد و به شکست رابطه منجر می شود. انسان ها به ویژه از این فکر که کسی به آنان نیاز دارد تعادل خود را از دست می دهند و گستاخی و تکبر نتیجه ناگریز این رفتار است.

در باب حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

/ 0 نظر / 5 بازدید